برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۲/۲۲

دست برداریم !!!

به نام هویت انسانیدست برداریم
به کیشِ خویش ...
... یک دیگر بپِنداریم :
نه چون زاهد
نه چون معبود
نه چون عابد
نه چون گَبر و
نه نصرانی
یهودی و
مسلمانی ...

بیا از دین و عرفان و خدایان
دست برداریم
که در فردای فرداها
همین انسانِ امروز است
نه چون زاهد
که امروزش :
گریزان از دِگرروز است
و فردایش :
گریزان تر زِ امروز است

به امید رهایی از خط های ترسیم شده توسط.....