برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۴/۰۲

ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ

به نام هويت انساني
Afsaneh Vahdat 23 June at 22:25 Reply Report
ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ، ﺳه ﺷﻨﺒه ﺷﺒﮭﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ٢٣/٤٥ ﺗﺎ ٢٤ ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان ٢١/٤٥ ﺗﺎ ٢٢ ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را ﺑه ھﻤﮕﺎن اطﻼع دھﯿﺪ! ﻣﺎ را از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣه ھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿد
Page: ‎402 people like this.