برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۴/۰۲

پیشنهاد این است، هر کە میتواند برای اعتصاب غذا روبرو ی دفتر اتحادیە اروپا در بروکسل، در این صفحە نام نویسی کنید و با ما همراه شوید....


من اگر بر خیزم ،تو اگر برخیزی
همە بر میخیزند ...
من اگر بنشینم ،تو اگر بنشینی !
پس چە کس برخیزد

بە آگاهی همە دوستان می رسانیم روا نیست کە فرزندان سربلند ایران را در کە
در دام و زندان حکومت جور و ستم ولایت وقیحانەفقیە گرفتارهستند و در زندانها نیز برای آزادی میهن و دفاع از حق مردم ایران جانشان را در کف دست، رو در رو با رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی بە اعتصآب غذای نا محدود دست زدەاندبە حال خود رها سازیم وامروز کە ما در کنج عافیت وآسایس هستیم حتا برای حمایت از این فرزندان سبز و سربلند ایران زمین کاری نکنیم...‌! آری بر همین اساس بیایید همەدست در دست هم برای حمایت از اعتصاب کنندگان اوین و رساندن صدای آنها کە صدای سهرابها و نداها ،هالە ها و صآبر هاست را بە گوش مردم جهان برسانیم.....پیشنهاد این است، هر کە میتواند برای اعتصاب غذا روبرو ی دفتر اتحادیە اروپا در بروکسل، در این صفحە نام نویسی کنید و با ما همراه شوید....

همراه شو عزیز ،تنها نمان بە درد ....
کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود