برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۵/۰۵

انتخاب مردم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است!
بیانیه حزب کمونیست کارگری در باره جار و جنجال حول "انتخابات":

بحران جمهوری اسلامی در جریان دعواهای اخیر خامنه ای و احمدی نژاد شدت بی سابقه ای یافته است.این تنها شکل معین بروز بن بست های عمیق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی است.رژیمی که به زندگی نامربوط است، در محاصره اعتراض و انقلاب مردم قرار دارد و تنها با تکیه بر چوبه دار و چماق حجاب و ترور اسلامی سرپا مانده است. اما اوضاع وخیم رژیم و دعواهای درونی اخیر آن برای مردمی که تمام سال ۸۸ علیه جمهوری اسلامی در خیابان بودند و همینطور پایین کشیدن دیکتاتورها توسط انقلاب مصر و تونس را دیده اند، طبعا فراخوانی به گسترش مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است.درست همین وضعیت جناح مغلوب حکومت از رفسنجانی و خاتمی گرفته تا کروبی و موسوی و پامنبری هایشان را به تکاپو واداشته که "راه نجات انتخابات آزاد" است. طبق معمول "بی بی سی" و صدای آمریکا و صف پاسدار – ژورنالیست های جنبش ملی اسلامی نیز برای چندمین بار به حرکت درآمده اند تا مگر جمهوری اسلامی را از زیر تیغ اعتراض رادیکال مردم به در برند.

اما مضحکه انتخابات در جمهوری اسلامی نخ نما تر و رسوا تر از آنست که این نوع تمهیدات بتواند دردی از این رژیم پوسیده و درهم ریخته دوا کند. حضرات عقل خود را از دست داده اند و مردم را نادان تصور کرده اند. به روی مبارک نمی آورند که مردم قبلا با تبدیل "انتخابات" سال ۸۸ به یک انقلاب تمام عیار برای سرنگونی جمهوری اسلامی پاسخ قاطع خود را به اینگونه تلاش ها داده اند. متوجه نیستند که این تکاپوی سراسیمه شان حول مضحکه انتخابات مجلس اسلامی و اینکه "اصلاح طلبان شرکت بکنند یا نکنند" از دید مردم پنهان نمی ماند و تنها بعنوان داغ شدن زمین زیرپای جانیان به جان هم افتاده قلمداد خواهد شد. مردم جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد و با سرنگونی این رژیم از گور برآمده نه فقط خامنه ای و احمدی نژاد و رفسنجانی و سایر سران جنایتکار جمهوری اسلامی به دادگاه سپرده خواهند شد بلکه همه شارلاتانهایی که بی شرمانه برای نجات جمهوری اسلامی به تقلا افتاده اند نیز باید بمردم پاسخگو باشند.

حزب کمونیست کارگری ایران همه کارگران و مردم آزاده، همه زنان و مردان آزادیخواه در سراسر کشور و همه نیروهای سیاسی خواهان آزادی و برابری و رفاه را فرامیخواند که برای دور جدیدی از اعتراض و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیا شوند. آشوب درون جمهوری اسلامی و تکاپوی جناح مغلوب و امثال بی بی سی برای نجات رژیم شان تنها انعکاس وخامت اوضاع حکومت اسلامی زیر فشار اعتراض و نفرت مردم است و بنوبه خود فضای سیاسی را فعالتر خواهد کرد و شرایط را برای گسترش اعتصابات و اعتراضات را در کارخانه ها، خیابانها، دانشگاه و ادارات مساعد خواهد کرد. راه نجات جامعه ایران حفظ و بقای جمهوری اسلامی و ماشین دولتی سرکوب و جنایت تحت عناوینی چون "انتخابات آزاد" نیست. راه نجات ایران سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی انقلاب مردم و برقرای حاکمیت مستقیم و بلافصل همه شهروندان و برای ایجاد جامعه ای آزاد، برابر، مرفه، غیر قومی،غیر مذهبی، فارغ از هرگونه تبعیض است. حزب همه کارگران و مردم آزاده، همه کسانی که خواهان رهایی از شر جمهوری اسلامی هستند را به اتحاد و گسترش مبارزه حول "منشور جنبش انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی" فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٢ تیر ١٣۹۰، ١٣ ژوئیه ٢۰١١