برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۵/۱۸

به پـــــــــــــــا خیز!

به نام هویت انسانی

تو ای نسل آزاد ایران به پاخــــــــــــــــــــــــــیز
توسربازوسردارمیدان به پاخــــــــــــــــــــــــــیز
پریشان زنام توکاخ ستمگــــــــــــــــــــــــــــــــر
زبن بفکن این کاخ آسان، به پا خـــــــــــــــــــیز
سپیدی اسیر شب وشب پرســـــــــــــــــــــــــتان
تلألوی خورشید تابان به پا خـــــــــــــــــــــــــیز
زمین سرخ از خون یاران مــــــــــــــــــــــاست
توخونخواه خون شهیدان به پاخــــــــــــــــــــــیز
شد آباد زندان از آزادگــــــــــــــــــــــــــــــــان
برای نجات اسیران به پا خــــــــــــــــــــــــــــیز
دروغ وخرافه سلاح سفیــــــــــــــــــــــــــــــهان
بکن ریشه چون سیل و توفان به پا خــــــــــــیز
همه پشت برپشت

هم بی شمــــــــــــــــــــــاران توباسبزهم
عهد وپیمان به پا خـــــــــــــــــــــیز

بهار من وتو به بهمن مــــــــــــــــــــــــــه است
فروریزبرف زمستان به پا خــــــــــــــــــــــــیز
توای ترک وکرد ولروسیســــــــــــــــــــــــتانی
جوان غیور خراسان به پا خــــــــــــــــــــــــــیز
فریدون وکاوه توسارا، تـــــــــــــــــــــــــــــرانه
کیانوش وسامان و"مهران" به پا خــــــــــــــیز

با سپاس و احترام

رسانه شمایید

بهمن مرادیان پی

{بهمن بهنود}