برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۷/۱۴

خلاصی 2به نام هویت انسانی

عدالت را بخواه ، آنجا که هستی
سرت بالا بگیر ، آنجا که هستی
بکوش تا جان ، بدن داری ، عزیزم
عدالت را بجذب با اکتهایت
فرار را برقرار کُن ، از مذاهب
بزن ، زیر تمامی یه مذاهب
بِبَر دستان به ریشه ، تغییر اساسی
تو مالک آن دیار ، آزادی خواهی
تو عنوان کُن ، پلان های درستی
بِبَر دستت به ریشه ، اجرای تغییر
تو سازش را بِدور ، از هر خرافه
اگر همگن شدی ، در جا زدی تو !
خرافه و پذیرش ، حذف تغییر!
پذیرش کردی ، یعنی تو خیانت !
تو تاثیر بدی روی هویت
هویت را بین ای مَردک پَست !
بِدان آرمان ، عقاید ، تو زدی پَس !
تو دوری از همان ، احساس قدرت!!!
تو از دست دادی ، موضوعی یَتَت را
و این هیچ وقت نبود ، ترمینالوژی مان
و آرمان ها ، قوی ، آزادی پا است
علیه هر چه ، بی ارزش گرا است
خلاصی را بخواه ، هر جا که هستی
موثر واقع شو ، هر جا که هستی
خلاصی از مذاهب ، خط ها توهم
و این را هم بِدان ، آزادی ، رفاه است
مضرر ، مزخرف است ، آن ها دیانت
تو باید پاک کُنی ، آثار مذهب
عزیزم قلب دنیا ، ایستاد برایت
بسرعت تو بپَر ، دریا هویت
هویت همچو سان کوه باید
هویت همچو یک ، انسان بباید

Bahman Moradian Pey
Date:20/Sep/2011
Sheffield
United Kingdom
Time :21:34pm