برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۱۱

معنی و مفهوم اصلی دین چیست ?
به نام هویت انسانی
خِرد نابود کردن است ، دیانت !
وقاحت پخش کردن است ، دیانت !
زمان نابود کردن است ، دیانت !
به سَمت چاه رفتن است ، دیانت !
جنایت شرح قابل از ، دیانت !
مطاعی ارتجاعی است ، دیانت !
خلاصی را بخواه ، تو از دیانت !
هویت مبدا ء پیشرفت ، هویت !
هویت سوق بِده ، دور از دیانت !
دیانت لاجرم جائی ندارد !
معنی و مفهوم اصلی دین چیست ?

انتخاب یا اسارت
انتخاب یا تسلیم
انتخاب یا تلقین
انتخاب یا ارث

با نگاهی به سطرهای بالا تا حدودی به معنی و مفهوم مقاله ی در دستم پی می بَرید.
باری درست حدس زدید ، دوباره مبحث ایدئولوژیستی است ، باز تکرار مکررات است ، با زهم باید حول تفسیر دیانت و گودالی که انسان های متعددی در آن افتاده اند ، قلم زد.
به واقع دین ساخته ی ذهن انسان است . انسان است که دین را بوجود آورده و نه دین انسان را ؛
سیستم های وقیه برای دست به سر کردن عوام و سو استفاده از آنها ، حیله ای طرح کردند به اسم ، دین و مذهب !!!
در آن سعی بر آن داشته اند که به هر نحوی که شده دست و پای انسان امروزی را ببندند و تا آنجا که جا دارد ، سوار بر او شوند و از او نهایت استفاده را بُکنند ! با به وجود آوردن قوانین و قواعد ارتجاعی بر روی افکار عوام خود را جای کردند.
با بوجود آوردن خدایان خرافی سعی برخودداری ، عوام از کارهائی که به ضرر آنها بود ، کردند. سعی کردند همه ی امیال و اهداف خود را پیاده کنند و تا سر حد... از عوام استفاده کنند.
با ترساندن انسان های ضعیف آزادی را از آن ها صلب کردند و ننگ را جایگزین کردند و با برپا کردن جنگ و خونریزی و جنایت ، اهداف خود را تثبیت کردند!!
سرخود اعدام و ... را جایگزین نفس کشیدن و زندگی کردند. این است بربریت تمام عیار !
این است خوی وحشی گری!!
و با گفتارهای وقیه حکم خدایان شان (تصویری از ذهن و خرافه) را اجرا کردند !!!
انسان ها را از لحاظ ایدئولوژی در دست گرفتند و از لحاظ فیزئولوژی ضعیف ساختند !
انسان ها را مانند موم در دست گرفتند و شکلی که خواستند به آنان دادند !
عروسک های خیمه شب بازی به وجود آمدند ، و ترس های عوام از خدایان ساختگی ، دین و مذهب ، صد چندان شد !
متاسفانه در کشور عزیزمان این از هم گسیختگی ، هزاران برابر از کشورهای دیگر بیشتر است !؟ زیرا نظام حاکم از این حربه به نحوی استفاده کرده ، که همگان را به خرافات کشیده است ! ایدئولوژی در سرشت عوام جا انداخته و یک تنه حکم رانی می کنند ! عوام خود را در تنگنا و تاریکی خواستی می بینند ! در افکار و سر خود ، خرافات را می پرورانند که خدایان ساختگی آنان را به روشنایی و سعادت می رساند !
ولی متاسفانه این چنین نیست ، سخت در اشتباه هستند ! تنها خود را درگیر خرافات کرده اند !چنان از عالم خرافات صحبت می کنند ، که گویی از مستندات علمی سخن می گویند !
چنان از بهشت و جهنم سخن می گویند که گویی از دیار باقی مسافری داشته اند!
چنان در صحبت هایشان با حرارت درباره ی توحید ، ایمان و خرافه صحبت می کنند ، که گویی تحلیل و تفسیر فلسفه می کنند !
دین و مذهب در کشور عزیزمان ، وسیله ای برای کسب قدرت و حفظ قدرت حکومت شده است !
از آن زمان که دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت شد و از آن پس مقدسان و مقدسات ، ابزار کسب قدرت و حفظ قدرت و انحصارات شد !
این است مبحث تلخی که گریبان مردم کشورمان را گرفته است.
به امید روزی که مردم از این قواعد و توهش خلاصی یابند.
Bahman Moradian PEY


Sheffield


united kingdom