برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۲۶

جهان بپا خاسته به کمونیسم کارگری نیازمند است
پیام حمید تقوائی بمناسبت بیستمین سالگرد تشکیل حزب

جهان بپا خاسته به کمونیسم کارگری نیازمند است

بیستمین سالروز تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران را به کارگران و به همه مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم تبریک میگویم.
حزب ما در شرایطی تشکیل شد که بدنبال فروپاشی بلوک شوروی، بورژوازی جهانی حمله همه جانبه ای را به کمونیسم و آرمانهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه کمونیستی آغاز کرده بود. ورشکستگی سرمایه داری دولتی در شوروی را بپای کمونیسم و سوسیالیسم نوشتند و ارتجاعی ترین و سخیف ترین حملات را به هر چه نشانی از آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانیت داشت آغاز کردند.
تشکیل حزب کمونیسم کارگری پاسخی عملی و تعرضی به این هیاهوی ضد کمونیستی و کلا فضای ارتجاعی حاکم بر دنیای پس از فروپاشی دیوار برلین بود. در شرایطی که میخواستند دنیا را بقول منصور حکمت "بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم، و بدون 'خطر' سوسیالیسم" به منجلاب بکشند، حزب کمونیست کارگری فراخوان و امید و "خطر" سوسیالیسم را زنده نگاهداشت و پرچمدار بازگرداندن اختیار به توده عظیم انسانهائی شد که در انقیاد نظم نوین جهانی له شده و از ابتدائی ترین حقوق خود محروم شده بودند.
کارنامه بیست ساله حزب کارنامه جنگی بی امان و پیگیر علیه ارتجاعی ترین دولتها و جنبشها و نیروهای سیاسی بورژوازی است که در این دوره سیاه در ایران و در سطح جهان افسار گسیخته و بجلوی صحنه رانده شدند. مبارزه بی امان و پیگیر برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم، نقد و افشای همه جریانات سیاسی اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون که به نحوی خواستار حفظ حکومت اسلامی با اندک تغییراتی بودند، سازماندهی کمپینهای قدرتمند جهانی در حمایت از اعتصابات و مبارزات کارگری در ایران، علیه سنگسار و اعدام و در دفاع از مبارزات مردم ایران، تقویت و سازماندادن و تعین بخشیدن به جنبش کارگری در ایران و نمایندگی کردن و جلب حمایت برای آن در سطح جهانی، برافراشتن پرچم جهان متمدن در مقابل تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی غرب در چهار گوشه جهان، مبارزه علیه اسلامیستها، حجاب، قتلهای ناموسی و قوانین شریعه در دل اروپا، سازماندهی مبارزه و نبرد پیگیر برای آزادی زن، دفاع از حقوق پناهندگان، دفاع از حقوق کودکان، دفاع از زندانیان سیاسی، و مبارزه فعال در هر عرصه ای که سرمایه داری تبعیض و بیحقوقی را بمردم تحمیل کرده است، و پافشردن و تاکید مدام برانقلاب و سوسیالیسم بعنوان تنها راه حل انسانی و عملی رهائی مردم ایران و کل جهان از منجلاب سرمایه داری، گوشه هائی از کارنامه درخشان حزب ما است.
امروز بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلین، جهان به استقبال نقد و اعتراض و برنامه و آلترناتیوی میآید که حزب ما در نظر و در عمل نمایندگی میکند. پایه های نظام سرمایه داری در همه جا در حال فرو ریختن است. از انقلاب پیگیر در مصر تا جنبش ضد سرمایه داری نود و نه درصدیها و تا انقلابی که در کمین جمهوری اسلامی نشسته است، همه جا زیر و رو کردن نظم سرمایه داری عملا در دستور روز مردم بپاخاسته قرار میگیرد.
جهان نیازمند رهبر و سخنگو و نیرو و حزب سیاسی است که این نقد خیابانی ضد سرمایه داری را نماینگی کند، "یک دنیای بهتر" را در برابر منجلاب امروز سرمایه داری در همه جا قرار بدهد و مردم معترض به وضع موجود را بدور پرچم سوسیالیسم گرد آورد. مهمترین کمبود و ضعف انقلابات در مصر و دیگر کشورهای منطقه و همچنین جنبش ضد سرمایه داری نود و نه درصدیها در آمریکا و کشورهای غربی غیبت چنین احزابی در دل تحولات جاری است. این شرایط در عین حال زمینه های شکل گیری و قد علم کردن چنین نیروها و احزاب سیاسی را بیش از پیش فراهم کرده است.
اعتراضات و انقلابات امروز دنیا بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت وجود و حضور یک حزب کمونیستی فعال، دخالتگر، ماکسیمالیست، مدرن، رادیکال، و عمیقا انسانگرا تاکید میگذارد.
منصور حکمت بیست سال قبل چنین حزبی را پایه گذاشت و امروز دنیا، از نیویورک تا قاهره، و از آتن تا تهران و تل اویو، کمونیسم نوع ما و حزبی مانند حزب ما را به میدان فرامیخواند.
بیستمین سالروز حزب را با تداوم و تشدید و گسترش مبارزه علیه سرمایه داری در ایران و در جهان و در همه عرصه ها گرامی میداریم.
حمید تقوائی
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
۲٣ نوامبر ۲۰۱۱، ۲ آذر ۱٣۹۰