برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۰۹

پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی کارگر

حمید تقوائیفرا رسیدن روز جھانی کارگر را به ھمه کارگران در ایران و در جھان تبریک میگویم.

اول مه در ایران و در همه جهان روز اعلام کیفر خواست طبقه کارگر علیه نظم سرمایه داری است . بویژه امسال این کیفرخواست طبقاتی، با فراخوان جنبش نود و نه درصدیها به اعتصاب عمومی و اشغال خیابانها در سراسر جهان، صریح تر و مستقیم تر از همیشه سلطه یک درصدی های سرمایه دار را بچالش کشیده است.امسال اول مه در شرایط ویژه ای برگذار میشود. از یکسو دولتهای سرمایه داری در همه کشورها برای حل بحران مزمن و ذاتی نظامشان هزاران میلیارد دلار ثمره دسترنج کارگران را به جیب گشاد بانکها و شرکتها سرازیر میکنند و از سوی دیگر در اثر بحران، ریاضت کشی اقتصادی و بیکاری و فقر و بیحقوقی که مستلزم کارکرد نظام سرمایه داری است بمراتب تشدید شده و مردم جهان را بیش از پیش در چنگال خود میفشارد . هیچ زمان مانند امروز شکاف بین فقر

و ثروت چنین عمیق نبوده است و نظام بردگی مزدی چهره کریه و ضد انسانی خود را این چنین بر همگان آشکار نساخته بوده است .انقلابات برای " نان و آزادی و کرامت انسانی" و جنبش جهانی علیه سلطه یک درصدیها پاسخ کارگران و توده مردم شریف جهان به این شرایط ضد انسانی است.در ایران کارگران و توده مردم سالهاست مبارزه بی امانی را علیه یکی از وحشی ترین و جنایتکارترین و در عین حال

درمانده ترین، رسوا ترین و بحرانزده ترین حکومتهای سرمایه داری عصر ما به پیش میبرند . بویژه امروز جامعه زیر فشار تحریمهای اقتصادی و جنایات و سرکوبگریهای جمهوری اسلامی به مرز انفجار رسیده است . توده عظیم مردم دیگر قادر به تحمل وضعیت موجود نیستند و حکومت نیز روزبروز بیشتر توان حفظ وضعیت موجود را از دست میدهد . این شرایط به شعار جهانی همه قدرت به نود و نه درصدیها در ایران موضوعیت و مبرمیت ویژه ای میبخشد. سلطه یک در صدیها در ایران خود را در قالب یک حکومت مذهبی تا مغز استخوان فاسد، یک مافیای اقتصادی غارتگر و یک ماشین دولتی سرکوب و جنایت نشان میدهد و جنبش نود و نه در صدیها در شکل یک جنبش پیگیر سرنگونی طلبانه که هرآن ممکن است در ابعادی بسیار وسیعتر و عمیقتر از خیزش انقلابی ۸۸ سر بلند کند و بساط جمهوری اسلامی و نظام سرمایه را درهم بپیچد.پرچم این جنبش سرنگونی طلبانه و پرچم انقلاب در ایران نقد و اعتراض ریشه ای، همه جانبه و عمیقا انسانی طبقه کارگر علیه حکومت اسلامی سرمایه و علیه هر نوع " آلترناتیو " ی است که میخواهد سلطه یک درصدیها را با رنگ و ظاهر دیگری حفظ کند .امروز نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون راست، بر زمینه تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی برای

دولتسازی از بالای سر مردم به تکاپو افتاده اند اما راه رهائی جامعه خلع ید سیاسی و اقتصادی از طبقه سرمایه دار و بدست گرفتن مستقیم امور جامعه بوسیله همه مردم است. همه قدرت به نود و نه درصدیها ! شرایط مشخص سیاسی و اقتصادی در ایران بیش از هر جامعه دیگری زمینه تحقق این شعار جهانی را فراهم کرده است.فرا رسیدن روز جهانی کارگر را یکبار دیگر به همه کارگران و به توده عظیم مردم معترض به سلطه یک درصدیها تبریک میگویم.

حمید تقوائی