برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۱۸

به میدان آمدیم و خیابان ها را تسخیر کردیم

1ST MAY LABOUR DAY 2012 LONDON

ما برای سهم مان از زندگی در روز جهانی کارگر به میدان آمدیم و اعتراض خود را به گوش یک درصدی ها رساندیم.
امسال با شعار "ما همه ۹۹ درصدی" هستیم ،خیابانها را اشغال کردیم!

علیه جمهوری اسلامی، علیه فلاکت و بیکاری ، تحریم اقتصادی، علیه تهدید جنگی، برای شادی ، رفاه و آزادی، برای بدست گرفتن اختیارزندگی بلند شدیم.

روز جهانی کارگر امسال رادیکالتر وارد صحنه شدیم.
روز جهانی کارگر ، اول ماه مه انگلستان (لندن)
1st May 2012
International Labor day 2012 london
England
با مهر
بهمن مرادیان پی