برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۰۸/۲۴

کارل راجرز كه بود؟

 روانشناس آمریکایی، یکی از نظریهپردازان معروف 
شخصیت و یکی از چهرههای اصلی در رویکرد روانشناسی انسانگرایانه و اگزیستانسیالیستی در روانشناسیاست.

راجرز به عنوان یکی از پدرهای تحقیقات رواندرمانیشناخته میشود و به دلیل تحقیقات پیشرویی که انجام دادهاست، نشانِ مشارکت علمی برجسته از سوی انجمن روانشناسی آمریکا در سال ۱۹۵۶ به او تعلق گرفت.