برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴/۰۱/۱۴

شادي خوب است، به شرطي كه نگذاريم گوسفند فرض شوي!

مردم حق دارند از آن چيزي خوشحال باشند كه به درست يا غلط فكر مي كنند، وضعيت زندگيشان را كمي بهتر مي كند. اما اين يك ابتذال وحشيانه است كه اين موج عمومي را ماهرانه تبديل به سرمايه اي براي حكومت كنيم.
به اين بهانه حكومتي را تطهير كنيم كه در همين لحظه سرمايه هاي فكري ما را زنداني كرده! زنان را در خيابان شكنجه مي دهد! شادي را از جوانان دريغ كرده! ايران را تبديل به زندان مذاهب، آتئيست ها، زنان و دگرانديشان كرده! تحريم ها شايد برداشته شوند، اما فراموش نكنيم، حكومت حتي يك ثانيه دست از تحقير و سركوب و زجر دادن ما برنمي دارد! از فرداي توافق ما مي مانيم و حكومتي كه حاضر نيست، مردمش را در تعيين سرنوشتشان شريك كند.

شادي خوب است، اما بازيچه شدن توسط مهندسان سياسي غم انگيز است! مهندساني كه خوب مي دانند چطور مردمي را كه صادقانه خوشحال هستند، به حكومتي عبوس نزديك تر كنند! بدونه اينكه حكومت، مكانيسم هاي سركوبش را حتي ثانيه اي به حالت تعليق گذاشته باشد!

شادي مردم و شادي لايه هايي از حكومت، از يك جنس نيست! ما حق داريم اكنون بپرسيم:
 اين همه هزينه و تحمل اين همه تحريم براي كدام دستاورد عظيم بود؟
ما چرا زجر كشيديم؟
اكنون چرا خوشحال هستيم؟
در اين فاصله بر ما چه گذشت؟
مسئول زجر دادن ميليون ها انسان كه بود؟

شادي خوب است، به شرطي كه نگذاريم گوسفند فرض شويم!

سامان رسول پور